LaTeX Class สำหรับวิทยานิพนธ์ของจุฬาฯ

อาจารย์ ดร. ฑิตยา หวานวารี จากภาควิชา Mathematics and Computer Science ได้ทำ LaTeX Class สำหรับวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาของจุฬาฯ ปิดเทอมนี้จะมาชำแหละ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *