Equation numbering with alphabet

ในบางครั้งในการเขียนสมการเราก็ต้องการจัดกลุ่มของสมการเช่น 1a 1b ... 1e แทนที่จะเรียงแบบ 1 2 ... 5 ซึ่งแบบแรกจะสามารถสื่อสารได้ดีกว่าว่าเป็นสมการเรื่องเดียวกัน ปกติก็ไม่เคยใช้หรือคิดจะใช้นะครับ พอดีเห็นคำค้นเรื่องนี้ก็เลยสนใจ พอค้น google ก็มีคนแนะนำว่าใน package amsmath นั้นมีชุดคำสั่งนี้ให้อยู่แล้ว แถมยังบอกหน้าให้เสร็จสรรพว่าหน้า 10 พอเข้าไปก็ลองทำตามที่คู่มือบอก ปรากฏว่าไม่ได้ ก็ไม่ยากครับไปค้น google อีกรอบได้วิธีทำที่ละเอียดกว่าที่ wikibooks ซึ่งมีวิธีการดังนี้นะครับ

ไปลองดูรายละเอียดกันเองนะครับ ไม่ยากอะไร

ถ้าต้องการ 1ก 2ข ... ก็ต้องลงแพ็กเกจภาษาไทยก่อนแล้วก็ทำตามนี้นะครับ

โดยการแปลงตัวเลขให้เป็นภาษาไทย โดยใช้คำสั่ง thaialph{equation} ก็จะได้หน้าตาดังรูป

ข้างล่างนี้

ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการเขียนเอกสารภาษาไทยบ้างนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *