Diagrams on a Big Diagram

ปัญหาหนึ่งในการวาดรูปแผนภาพในการแสดงข้อมูลของการตอบสนองที่ตำแหน่งต่าง ๆ นั้น เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับการวาดรูปด้วย LaTeX อาจจะต้องวาดหลายรูปแล้วนำไปย่อแล้ววางยังตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งไม่สะดวกนัก ตัวอย่างเช่น แผนภาพ Poincare   ใน http://texample.net/tikz/examples/poincare/ ได้มีการแชร์วิธีการวาดแผนภาพแบบนี้ เอาไว้ศึกษากันนะครับ

 

Poincare Diagram, Classification of Phase Portraits